Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn

Cách xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

Xác định thời gian khấu tài sản cố định (TSCĐ) theo TT số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 áp dụng cho mọi loại doanh nghiệp, việc xác định này đã được Bộ tài chính cập nhập chính xác nhất với các thông tin và cách xác định như sau.

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định được hiểu là việc định giá, phân bổ một cách có hệ thống các giá trị của tài sản cố định, khi giá trị của tài sản bị giảm dần bởi sự hao mòn tự nhiên hoặc do sự tiến bộ về công nghệ sau một khoảng thời gian sử dụng.

Khấu hao tài sản cố định sẽ được đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình doanh nghiệp sử dụng loại tài sản đó. Để tính khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp cần xác định 2 vấn đề như sau:

- Tài sản cố định đã được sử dụng hay mua mới

- Thời gian để tính phần khấu hao tài sản cố định (thời điểm chính thức đưa tài sản cố định vào quá trình hoạt động sản xuất). 

Đối với thời gian tính khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp có thể tự quyết định nhưng phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính. Ngoài ra cần thông báo với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp về tình trạng và thời gian tính khấu hao tài sản cố định.

khau-hao-tscd-la-gi

Khấu hao tài sản cố định

Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình

- Với tài sản cố định mới chưa qua sử dụng

Doanh nghiệp cần dựa vào khung thời gian trích khấu hao TSCĐ quy định có kèm theo Thông tư 45.

- Với tài sản cố định đã qua sử dụng

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ sẽ được xác định như sau:

Trong đó:

Giá trị hợp lý của TSCĐ chính là giá mua hoặc trao đổi thực tế, giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trường hợp được cho, biếu, tặng ) và các trường hợp khác.

thoi-gian-trich-khau-hao-tai-san-co-dinh

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình

Các loại tài sản không cần phải trích khấu hao tài sản cố định

Những loại tài sản khôn gcaafn phải trích khấu hao TSCĐ đó là:

- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang được sử dụng vào câc hoạt dộng sản xuất và kinh doanh

- TSCĐ khấu hao chưa hết hoặc bị mất

- TSCĐ khác do các doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ một doanh nghiệp nào ( trừ TSCĐ thuê tài chính)

- TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động (trừ TSCĐ cho người lao động làn việc tại các doanh nghiệp gồm: nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, nhà để xe, phòng trạm ý tế...

- TSCĐ từ các nguồn viện trọ không hoàn lại sau khi được cơ quan thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

- TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng hoặc nhận nhường quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp

- Các loại tài sản cố định loại 6 được quy định tại khoản 2 điều 1 Thông tư này không phải trích khấu hao.

Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp bằng cách đăng ký khoá học online qua video. Khoá học giúp bạn thành thạo các nghiệp vụ của một nhân viên kế toán tổng hợp ngay tại nhà. Từ đó, có thể tự đi xin việc và phát triển nghề của mình.

Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel
Ths Bùi Đình Sa
299.000đ
900.000đ

Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp trên Excel
Phạm Văn Học
299.000đ
700.000đ

Nguyên lý kế toán căn bản cho người mới bắt đầu
TÂM HỢP PHÁT
299.000đ
1.200.000đ

Cách tính thời gian khấu hao tài sản cố định theo quy định

Dựa vào Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình sẽ được xác định như sau:

Tài sản cố định chưa qua sử dụng

– Đối với các loại tài sản cố định chưa qua sử dụng, doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định tại Phụ lục 1 được ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

tinh-thoi-gian-khau-hao-tai-san-co-dinh

Tính thời gian khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định đã được sử dụng

Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định sẽ được xác định là:

Thời gian trích khấu hao = [Giá trị hợp lý của TSCĐ] / [Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)] x [Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Khung khấu hao]

Trong đó:

Giá trị hợp lý của tài sản cố định là:

- Giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán và trao đổi)

- Giá trị còn lại của tài sản cố định hoặc giá trị theo đánh giá của các tổ chức có chức năng thẩm định giá (với trường hợp được cho, được biếu, được tặng hoặc được cấp, được điều chuyển đến) và các trường hợp khác.

Cách thay đổi thời gian trích khấu hao

Nếu doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Khung khấu hao thì doanh nghiệp phải thực hiện các công việc như sau:

Bước 1: Lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao

Doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định dựa trên cơ sở giải trình các nội dung sau đây:

- Tuổi thọ kỹ thuật của loại tài sản cố định theo thiết kế

- Hiện trạng tài sản cố định (thời gian tài sản cố định đã qua sử dụng, thế hệ tài sản hoặc tình trạng thực tế của tài sản)

- Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao tài sản cố định đến phần kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ cho tổ chức tín dụng

- Các tài sản được hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức BOT (Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao), BCC (hợp đồng hợp tác kinh doanh), thì các doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

thay-doi-thoi-gian-trich-khau-hao

Thay đổi thời gian trích khấu hao

Bước 2: Nộp phương án thay đổi thời gian trích khấu hao

Địa điểm nộp tùy thuộc vào các trường hợp sau:

Nộp tại Bộ Tài chính nếu:

- Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và công ty do Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên do Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

- Các công ty con do Công ty mẹ thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Nộp tại Sở Tài chính nếu:

Tổng công ty và công ty độc lập do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên toàn địa bàn.

Bước 3: Thông báo cho cơ quan thuế

Trên cơ sở phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong vòng 20 ngày tính từ ngày được phê duyệt phương án, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi và quản lý.

thay-doi-thoi-gian-khau-hao-tscd

Thay đổi khấu hao tài sản cố định

Lưu ý:

– Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định 1 lần đối với một loại tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao tài sản cố định phải bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của tài sản cố định và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định sự thay đổi.

– Nếu doanh nghiệp thực hiện thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý sẽ yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.

Các câu hỏi thường gặp về khấu hao tài sản cố định

Có mấy phương pháp khấu hao tài sản cố định?

Hiện nay có 3 phương pháp để tính khấu hao tài sản cố định là:

– Phương pháp khấu hao đường thẳng

– Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có sự điều chỉnh

– Phương pháp khấu hao theo khối lượng và số lượng sản phẩm.

cau-hoi-ve-trich-khau-hao-tai-san-co-dinh

Khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp dựa vào yếu tố nào để lựa chọn phương pháp tính khấu hao tài sản cố định?

Dựa trên mức doanh thu và chi phí trích khấu hao tài sản cố định phù hợp. 

– Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp khấu hao theo đường thẳng nếu doanh thu được tạo ra chủ yếu từ Tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản

– Doanh nghiệp chọn phương pháp khấu hao giảm dần theo thời gian nếu doanh thu được tạo ra thấp hơn so với những năm đầu sử dụng tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

Tổng kết

Việc xác định thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình và hữu hình đều rất hợp lý với các hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau. Mong rằng các bạn sẽ tự mình xác định và tính toán được một cách chính xác nhất. Chúc các bạn thành công.

>> Cách tính khấu hao tài sản cố định

>> Mẫu biên bản kiểm kê tài sản trên excel

[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Trở thành hội viên
Tác giả
Phạm Văn Học Chuyên gia kế toán trên Excel
Giảng viên Phạm Văn Học - Chuyên gia kế toán trên Excel  Ông bắt đầu làm kế toán từ 2007 với vị trí kế toán tài sản, kế toán tiền lường, sau đó là kế toán tổng hợp,...