Cách xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

Cách xác định thời gian khấu hao tài sản cố định

Mục lục

Xác định thời gian khấu tài sản cố định ( TSCĐ ) theo TT số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 áp dụng cho mọi loại doanh nghiệp, việc xác định này đã được Bộ tài chính cập nhập chính xác nhất với các thông tin và cách xác định như sau.

1. Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình

1.1. Tài sản cố định mới

Doanh nghiệp dựa vào khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định để thực thi áp dụng vào doanh nghiệp xác định thời gian trích khấu hao cho hợp lý.

Thời gian trích khấu hao tài sản

Thời gian trích khấu hao tài sản

1.2. Tài sản cố định đã qua sử dụng 

Thời gian trích khấu hao tài sản được tính bằng:

Công thức tính thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Công thức tính thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Giá trị hợp lý của TSCĐ là:
- Giá mua hoặc trao đổi thực tế trong trường hợp mua bán trao đổi.
- Giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá.

2. Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình

1. DN tự xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.
2. Đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.
3. Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời gian bảo hộ được ghi trên văn bản bằng bảo hộ theo quy định ( không được tính thời gian bảo hộ được gia hạn thêm ).
Việc xác định thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình và hữu hình đều rất hợp lý với các hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau.

Chúc các bạn thành công .

>> Cách tính khấu hao tài sản cố định

>> Mẫu biên bản kiểm kê tài sản trên excel

 

Đánh giá :

Tags: Kế Toán