Báo cáo tài chính là gì ?

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

- Đối với doanh nghiệp, báo cáo tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó là một cách trình bày tổng quát nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài chính, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế- kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp. Đó là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

- Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng để từ đó đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

- Đối với doanh nghiệp nhà nước, đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.

- Đối với doanh nghiệp khác, đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.