Các khóa học Lập trình C

Tất cả khóa học Lập trình C

×

Đánh giá khóa học

Thời lượng video

Ngôn ngữ lập trình C là gì?

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ lập trình có mục đích chung, liên quan chặt chẽ đến cách máy tính hoạt động. Hiểu cách hoạt động của bộ nhớ máy tính là một khía cạnh quan trọng của ngôn ngữ lập trình C. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng C là một ngôn ngữ khá khó học nhưng thực tế C là một ngôn ngữ rất đơn giản, với khả năng mạnh mẽ. C là một ngôn ngữ rất phổ biến, và nó là ngôn ngữ của nhiều ứng dụng như Windows, trình thông dịch Python, Git và nhiều thứ khác nữa.

Lập trình C được coi là cơ sở cho các ngôn ngữ lập trình khác, đó là lý do tại sao nó được biết đến như là ngôn ngữ mẹ.

Ngôn ngữ lập trình C có thể được xác định như sau:

Ngôn ngữ mẹ.

Ngôn ngữ lập trình hệ thống.

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc.

Ngôn ngữ lập trình cấp trung.

C được phát triển ban đầu cho việc phát triển hệ thống, đặc biệt là các hệ điều hành. C được thừa nhận như là một trong các ngôn ngữ phát triển hệ thống bởi nó cung cấp code và chạy một đoạn code một các nhanh chóng như các ngôn ngữ kiểu Assemly. Vài ví dụ về sử dụng C như sau:

·       Hệ điều hành

·       Bộ biên dịch các ngôn ngữ

·       Các chương trình dịch mã số

·       Các trình Text Editor (notepad ...)

·       Các trình in ấn

·       Network Drivers

·       Các chương trình hiện đại

·       Cơ sở dữ liệu

·       Ngôn ngữ thông dịch

·       Tiện ích

 Nếu bạn biết C, bạn sẽ không chỉ biết làm thế nào chương trình của bạn hoạt động nhưng bạn sẽ có thể tạo ra một mô hình tinh thần về cách một máy tính hoạt động (bao gồm quản lý bộ nhớ và phân bổ). Bạn sẽ thấy rằng học lập trình C dễ dàng hơn Python và Java. Hiểu C cho phép bạn viết các chương trình mà bạn chưa bao giờ nghĩ là có thể làm ra trước đó (hoặc ít nhất, bạn sẽ có hiểu biết rộng hơn về kiến ​​trúc và lập trình máy tính nói chung).