Kế toán sản xuất là gì?

Kế toán sản xuất  là một lĩnh vực kế toán chung. Sản xuất là một quá trình kết hợp lao động với đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Trong quá trình này sẽ phát sinh các nghiệp vụ kinh tế về chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về hao mòn tài sản sản cố định. Kế toán sản xuất sẽ tập hợp các chi phí phát sinh để sản xuất doanh nghiệp. Kế toán sản xuất sẽ tập hợp các chi phí đã phát sinh trong quá trình sản xuất doanh nghiệp. Từ đó tổng hợp nên một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào tài khoản chi phí sản xuất để tính ra giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành.

Công việc của vị trí kế toán sản xuất

Nếu bạn có ý định theo đuổi công việc kế toán sản xuất thì bạn cần nắm được rằng, kế toán sản xuất cần làm những công việc gì?

- Công tác kế toán bao gồm theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu mua về, nợ công với nhà cung cấp, chuyên số liệu về kế toán trưởng.

- Theo dõi hình ảnh, phản ánh, hạch toán kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại nhà máy.

- Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ, tính giá thành sản xuất, giá vốn trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư nhân công…

- Công tác quản lý  kho như tổ chức công tác sắp đặt kho, bảo quản, phân loại nguyên liệu hàng hóa dễ tìm kiếm, dễ lấy…

- Cần làm các báo cáo kế toán sản xuất như báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí, báo cáo hàng tồn kho, công nợ phải thu, báo cáo công nợ phải trả, báo cáo giá thành sản phẩm….

- Khi bạn nhập số liệu cần nhập một cách chính xác, kịp thời, đúng thời hạn cho phòng kinh doanh. Các phiếu lập xuất vật liệu cần phải chính xác mỗi ngày…

Tham khảo một số khóa học về kế toán sản xuất

Nếu bạn vẫn còn rất mơ hồ về kế toán sản xuất thì bạn có thể tham khảo một số khóa học về kế toán sản xuất sau trên UNICA. 

>> Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

>> Kế toán sản xuất thực hành trên excel