Cách dùng hàm Address - Hàm trả về địa chỉ ô trong Excel

Cách dùng hàm Address - Hàm trả về địa chỉ ô trong Excel

Mục lục

Hàm Address trong Excel là hàm trả về địa chỉ ô trong một trang tính, với số hàng và số cột đã cho. Hàm Address có thể được sử dụng để xây dựng một tham chiếu ô bên trong một công thức. Để hiểu rõ hơn về hàm Address, cách dùng hàm Address như thế nào? Mời bạn tham khảo nội dung trong bài viết sau để có câu trả lời nhé.

1. Hàm Address là gì?

Hàm ADDRESS Excel trả về địa chỉ cho một ô dựa trên một hàng và số cột đã cho. Cùng tìm hiểu ví dụ dưới đây để biết cách lấy địa chỉ trong excel

Ví dụ: = ADDRESS (1,5) trả về $A$5 ( A$5 là địa chỉ gì, nó chính là giá trị trả về ở hàng 1 và cột 5 trong bảng tính Excel). Hàm ADDRESS có thể trả về một địa chỉ ở định dạng tuyệt đối hoặc tương đối và có thể được sử dụng để xây dựng một tham chiếu ô bên trong một công thức.

ham-address-trong-excel

Hàm Address trong Excel

2. Ứng dụng của hàm ADDRESS trong Excel

Hàm lấy địa chỉ ô trong excel ADDRESS là một trong số các hàm dùng để tra cứu và tham chiếu. Chúng ta thường sử dụng hàm ADDRESS để lấy địa chỉ của ô ở dựa trên tham số hàng và cột. 

Ngoài ra, hàm ADDRESS cũng có thể được dùng làm tham chiếu trong một công thức khác. Nói dễ hiểu hơn, là hàm ADDRESS được sử dụng kết hợp với các hàm khác trong excel để giải quyết vấn đề trong bảng tính. 

>>> Xem thêm: Cách dùng hàm INDIRECT trong Excel để tham chiếu dễ hiểu nhất

3. Cú pháp hàm trả về giá trị của ô trong excel Address

Hàm address trong excel có cú pháp như sau:

=ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Trong đó ta có:

- row_num - Đây là số hàng của địa chỉ ô. Đây là một đối số bắt buộc.

- col_num - Đây là số cột của địa chỉ ô. Nó cũng là một đối số bắt buộc.

- abs_num - Đây là loại địa chỉ tuyệt đối hoặc tương đối. Đây là một đối số tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua là, kết quả mặc định là tuyệt đối. Nó có thể là bất kỳ giá trị nào sau đây:

1 - hàng tuyệt đối và tham chiếu cột tuyệt đối. Ví dụ: $A$1

2 - hàng tuyệt đối và tham chiếu cột tương đối. Ví dụ: 1$

3 - hàng tương đối và tham chiếu cột tuyệt đối. Ví dụ: $A1

4 - hàng tương đối và tham chiếu cột tương đối. Ví dụ: A1

A1 - Đây là kiểu tham chiếu cho địa chỉ ô được trả về: A1 hoặc R1C1. Đây là một đối số tùy chọn và nếu bỏ qua, địa chỉ được trả về mặc định là A1 hay nói cách khác đây chính là cách xác định địa chỉ ô trong excel.

Để hình dung rõ hơn bạn có thể tham khảo bảng biểu sau:

ham-address-va-cach-dung2.jpg

Kết quả trả về của từng Address

Ví dụ: = ADDRESS (1, 1) Trả về ’A1, trong khi = ADDRESS(1, 1, 1) Trả về $A$1. Lưu ý rằng ‘= ADDRESS (1, 1, 4) cũng trả về‘ A1.

- sheet - Đây là tên của bảng tính để trả về địa chỉ ô từ đó. Nó là tùy chọn và mặc định cho trang tính hiện tại nếu bị bỏ qua.

>>> Tất cả đều có trong cuốn sách "HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO"

ĐĂNG KÝ MUA NGAY

4. Hướng dẫn cách dùng hàm address kèm ví dụ minh họa

Để giúp bạn biết cách dùng hàm xác định vị trí ô trong excel và ứng dụng linh hoạt trong các tình huống, chúng tôi sẽ tổng hợp các trường hợp thường gặp bằng các ví dụ minh họa cụ thể dưới đây: 

4.1. Trả về một giá trị ô trong một hàng và cột đã cho

Theo yêu cầu chúng ta cần lấy giá trị từ một ô cụ thể căn cứ theo vị trí của hàng và cột đã cho. Lúc này bạn hãy xây dựng công thức như sau:

- Bước 1: Xác định địa chỉ của cột và hàng trong excel bằng cách dùng hàm Address theo công thức ADDRESS(row_num, column_num)

- Bước 2: Dùng hàm INDIRECT để trả về giá trị từ ô tương ứng theo cột và hàng theo công thức sau:

=INDIRECT(ADDRESS(row_num, column_num))

Dưới đây là ví dụ minh họa cụ thể:

Chúng ta có bảng tính:

bang-tinh-ten-cac-loai-hoa-qua.jpg

Bảng tính tên các loại hoa quả

Yêu cầu: Hãy trả về giá trị của ô theo hàng 3, cột 2.

- Bước 1: Chúng ta sử dụng công thức =ADDRESS(G1,G2) để xác định địa chỉ ô theo yêu cầu. Kết quả hiển thị là $B$3.

ket-qua-dung-ham-adress.jpg

Kết quả dùng hàm ADDRESS

- Bước 2: Dùng hàm INDIRECT để trả về giá trị theo yêu cầu với công thức =INDIRECT(ADDRESS(G1,G2)). Kết quả trả về sẽ là “Orange”

ket-qua-dung-ham-indirect.jpg

Kết quả dùng hàm INDIRECT

4.2. Lấy giá trị của một ô có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất

Để xác định được địa chỉ của ô có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong bảng tính excel. Bạn hãy theo dõi ví dụ minh họa dưới đây.

Chúng ta có bảng tính:

cach-dung-ham-address.jpg

Ví dụ cách dùng hàm ADDRESS

- Bước 1: Hãy xác định giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong bảng với công thức hàm Min và hàm Max trong Excel cụ thể như sau:

=MIN(D2:D5)

=MAX(D2:D5)

Chúng ta có kết quả bảng tính như sau:

cach-dung-ham-min-max.jpg

Kết quả nhận được

- Bước 2: Sử dụng hàm ADDRESS kết hợp với hàm MATCH để lấy địa chỉ ô theo yêu cầu với công thức cụ thể như sau:

+ Đối với ô chứa giá trị nhỏ nhất (MIN)

=ADDRESS(MATCH(MIN(D2:D5),D:D,0), COLUMN(D2))

Đối với ô chứa giá trị lớn nhất (MAX)

=ADDRESS(MATCH(MAX(D2:D5),D:D,0), COLUMN(D2))

ham-address-ket-hop-match.jpg

Sử dụng hàm ADDRESS kết hợp với hàm MATCH

4.3. Nhận một chữ cái cột từ một số cột

Để lấy giá trị ký tự từ một ô theo số cột đã cho chúng ta sẽ sử dụng hàm ADDRESS kết hợp với hàm SUBSTITUTE theo công thức:

=SUBSTITUTE(ADDRESS(1,column_number,4),"1","")

Dưới đây là ví dụ minh họa cụ thể. Chúng ta có bảng tính

cach-nhan-biet-mot-chu-cai.jpg

Ví dụ cách nhận một chữ cái từ một số cột

Yêu cầu: Tìm ký tự cột tương ứng với các ô trong cột A (A2, A3, A4, A5) và ký tự cột tương ứng với các ô trong cột D (D2, D3, D4, D5)

Cách dùng hàm ADDRESS lúc này sẽ là:

+ Để ký tự cột tương ứng với các ô trong cột A2 chúng ta sẽ dùng công thức

=SUBSTITUTE(ADDRESS(1,A2,4),"1","") 

Áp dụng tương tự cho các ô còn lại trong cột A

+ Để ký tự cột tương ứng với các ô trong cột D2 chúng ta sẽ dùng công thức 

=SUBSTITUTE(ADDRESS(1,D2,4),"1","") 

Áp dụng tương tự cho các ô còn lại trong cột D

Và đây là kết quả:

ket-qua-nhan-duoc-khi-dung-ham.jpg

Kết quả nhận được

4.4. Lấy địa chỉ của một phạm vi được đặt tên

Để lấy được địa chỉ của một phạm vi được đặt tên trong excel, trước hết chúng ta sẽ cần biết được ô đầu tiên và ô cuối cùng trong phạm vi tham chiếu. Sau đó nối chúng lại với nhau.

Dưới đây là ví dụ minh họa.

Chúng ta có bảng tính

vi-du-cach-dung-ham-address.jpg

Ví dụ bảng hoa quả

Yêu cầu: Lấy địa chỉ của phạm vi tham chiếu được đặt tên là "THÔNG TIN".

Trong đó, phạm vi bán hàng sẽ là bảng dữ liệu trong vùng chọn. (B2:D5)

nhap-cong-thuc-ham-dau-tien.jpg

Chọn vùng B2:D5

Cách sử dụng hàm Address trong trường hợp này cụ thể như sau:

- Bước 1: Lấy địa chỉ ô đầu tiên trong phạm vi "Thông tin" với công thức sau

=ADDRESS(ROW(B2:D5), COLUMN(B2:D5))

Chúng ta sẽ có kết quả như sau:

nhap-cong-thuc-ham-thu-hai.jpg

Nhập công thức hàm ô đầu tiên

- Bước 2: Lấy địa chỉ ô cuối cùng trong phạm vi "Thông tin" với công thức sau

=ADDRESS(ROW(B2:D5) + ROWS(B2:D5)-1, COLUMN(B2:D5) + COLUMNS(B2:D5)-1)

Chúng ta có kết quả sau đây:

nhap-cong-thuc-ham-vao-o.jpg

Nhập công thức hàm ô 2

- Bước 3: Để lấy địa chỉ của một phạm vi được đặt tên (THÔNG TIN), chúng ta hãy nối hai công thức từ các ví dụ trước và thêm “:” ở giữa.

Công thức cụ thể như sau: 

=ADDRESS(ROW(B2:D5), COLUMN(B2:D5)) & ":" & ADDRESS(ROW(B2:D5) + ROWS(B2:D5)-1, COLUMN(B2:D5) + COLUMNS(B2:D5)-1)

Và đây là kết quả

ket-qua-nhap-ham.jpg

Kết quả cuối cùng

5. Kết luận

Trên đây là cách dùng hàm Address trong Excel và ví dụ minh họa, hy vọng bài viết mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc thành công! Để biết thêm nhiều công thức excel ứng dụng hữu ích khác bạn hãy theo dõi tại trang blog của Unica nhé.

Xem thêm: Trọn bộ tin học văn phòng học online trọn đời tại Unica chỉ từ 99K: Tại đây

Đánh giá :

Tags: Bán hàng Online
Trở thành hội viên