Roundup là gì? Cách sử dụng của hàm làm tròn số

Roundup là gì? Cách sử dụng của hàm làm tròn số

Mục lục

Hàm Roundup là gì và chúng được sử dụng như thế nào trong Excel. Mời bạn đọc tham khảo các nội dung chi tiết thông qua bài viết để học Excel Online hiệu quả hơn. 

1. Hàm Roundup là gì?

Hàm Roundup là hàm làm tròn số. Kết quả của hàm này sẽ cho ra giá trị làm tròn lớn hơn giá trị gốc ban đầu. 

Cú pháp hàm ROUNDUP

Cú pháp: =ROUNDUP(number,num_digits)

Trong đó:

- Number: Bắt buộc, là số cần làm tròn.

- Num_digits: Bắt buộc, là đối số, có thể âm hoặc dương.

Chú ý: 

- Num_Digits = 0: Số được làm tròn tới số nguyên gần nhất

- Num_Digits >0: Số được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

- Num_Digits<>: Số được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân. 

Trường hợp num_Digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits =-2 làm tròn đến trăn và num_digits =-3 là đến hàng nghìn. 

2. Ví dụ về hàm ROUNDUP

Ví dụ: Với giá trị là 235,6789 và số chữ số cần làm tròn lần lượt là 0,1,2,3,-1,-2,-3.

- Bước 1: Đưa dữ liệu đã cho vào bảng tính Excel. Sau đó bạn nhập các công thức sau:

+ =ROUNDUP(235.6789,0) nếu muốn làm tròn 235.6789 tới số nguyên lớn hơn gần nhất.

+ =ROUNDUP(235.6789,1) nếu muốn làm tròn 235.6789 tới một đơn vị thập phân lớn hơn gần nhất.

+ =ROUNDUP(235.6789,2) nếu muốn làm tròn 235.6789 tới hai đơn vị thập phân lớn hơn gần nhất.

=ROUNDUP(235.6789,3) nếu muốn làm tròn 235.6789 tới ba đơn vị thập phân lớn hơn gần nhất.

+ =ROUNDUP(235.6789,-1) nếu muốn làm tròn 235.6789 tới hàng chục lớn hơn gần nhất

+ =ROUNDUP(235.6789,-2) nếu muốn làm tròn 235.6789 tới hàng trăm lớn hơn gần nhất.

+ =ROUNDUP(235.6789,-3) nếu muốn làm tròn  235.6789 tới hàng nghìn lớn hơn gần nhất.

Vi-du-ve-ham-Roundup

Ví dụ về cách sử dụng hàm ROUNDUP

Kết quả sau khi hoàn thành như sau:

Vi-du-ve-ham-Roundup

Ví dụ về cách sử dụng hàm ROUNDUP

3. So sánh các hàm ROUNDUP, ROUND, ROUNDOWN và INT

- Hàm ROUND: Phần được làm tròn nhỏ hơn 5 sẽ làm tròn xuống, phần được làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên.

- Hàm ROUNDUP: được sử dụng để làm tròn lên.

- Hàm ROUNDOWN: được sử dụng để làm tròn xuống. 

- Hàm INT được sử dụng để làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất. 

Ví dụ: Cho giá trị 235.6789 và chữ số cần làm tròn lần lượt là 0,1,2,-1,-2.

Lập bảng so sánh như sau:

so-sanh-ham-Roundup

So sánh hàm ROUNDUP với các hàm khác

Kết quả sau khi hoàn thành:

so-sanh-ham-Roundup

So sánh hàm ROUNDUP với các hàm khác

4. Tổng kết

Bài viết trên, Unica đã cùng bạn tìm hiểu về Roundup là gì trong Excel và cách sử dụng hàm này. Hy vọng cùng với các khóa học Excel Online, kiến thức trên sẽ hữu ích để giúp bạn ứng dụng hiệu quả vào công việc!

Cảm ơn và chúc các bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Excel