Sử dụng hàm Text và các ứng dụng quan trọng của hàm Text trong Excel

Sử dụng hàm Text và các ứng dụng quan trọng của hàm Text trong Excel

Mục lục

Microsoft Excel là tất cả về các con số và trong bảng tính của bạn, bạn có khả năng xử lý các con số hầu hết thời gian. Tuy nhiên, có những tình huống khi bạn cần chuyển đổi số thành văn bản và đó là nơi hàm TEXT bước vào.
Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn giải thích các đặc tính của hàm học Excel online Text và chỉ ra một số cách thông minh để sử dụng các công thức văn bản trong Excel.

1. Chức năng của hàm Text

Về bản chất thuần túy, TEXT trong Excel được sử dụng để chuyển đổi một giá trị số thành chuỗi văn bản theo định dạng cụ thể.
Về mục đích của hàm Text nhằm chuyển đổi một số thành văn bản trong một định dạng số

2. Công thức tính của hàm Text

Cú pháp của hàm Text như sau: 
=TEXT(giá trị, định dạng)

Trong đó:
Giá trị: là các giá trị số cần chuyển đổi
Định dạng: là các định dạng cần sử dụng

Tổng quát:
giá trị: Số cần chuyển đổi
format_text: Định dạng số để sử dụng
Các lưu ý khí sử dụng hàm Text:
Sử dụng hàm TEXT để chuyển đổi một số thành văn bản theo định dạng số cụ thể.
+ Văn bản đặc biệt hữu ích khi bạn muốn nhúng đầu ra số của công thức hoặc hàm và trình bày nó theo một định dạng cụ thể bên trong văn bản khác. Ví dụ: "Doanh số năm ngoái đã tăng hơn 43.500 đô la", trong đó số 43500 đã được định dạng bằng ký hiệu tiền tệ và dấu phân cách hàng nghìn.
+ format_text: phải xuất hiện trong dấu ngoặc kép

3. Ví dụ của hàm Text

+ Ví dụ bằng văn bản:

Để tham gia một ngày với văn bản, bạn có thể sử dụng phép nối chức năng Text để kiểm soát định dạng ngày. 
Ví dụ: Có bảng sau, công thức tính trong ô E4 là: = “ Ngày là” & TEXT (B4,”dddd, mmmm yyyy”)...

Mô tả cách sử dùng hàm text và ứng dụng. Hình 1
Ví dụ về cách sử dụng của hàm Text. Hình 1

Cụ thể: Công thức chung: = “văn bản” & văn bản (ngày, định dạng)
Trong ví dụ hiển thị, công thức trong E4 là: = “ Ngày là” & TEXT (B4, “dddd,mmmm yyyy”)

Ví dụ 2: Định dạng số:

Áp dụng hàm Text, tại ô B4 nhập công thức chuyển đổi sang dạng số ta được kết quả như hình bên dưới.

Mô tả cách sử dụng của hàm text và ứng dụng. Hinh 2
Ví dụ về cách sử dụng của hàm Text. Hình 2

Ví dụ 3: Định dạng phần trăm.

Từ bảng dữ liệu trên, hãy tính phần trăm, tại ô C5 gõ công thức: =TEXT(B5, “0.00”)

Mô tả cách sử dụng của hàm text và ứng dụng
Ví dụ về cách sử dụng của hàm Text. Hình 3

Trên đây là cách sử dụng hàm Text, các bạn hãy xem kỹ cách làm và thực hành thường xuyên để được kết quả tốt nhất nhé. 

>>      Hướng dẫn định dạng ngày tháng năm trong excel
>>      Hàm Isnumber và các cách dùng Isnumber trong Excel
>>      Các hàm xác định ngày tháng trong Excel
 >>      Hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm UPPER và PROPER trong Excel

Đánh giá :

Tags: Excel