Hàm Forecast và cách sử dụng hàm Forecast trong Excel

Hàm Forecast và cách sử dụng hàm Forecast trong Excel

Mục lục

Hàm FORECAST là hàm nằm trong nhóm hàm thống kê tương tự như hàm TREND, nó cũng rất hay được sử dụng. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ đi đến chi tiết cách sử dụng hàm này nhé!

Mô tả

Hàm Microsoft Excel FORECAST trả về dự đoán về giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị hiện có được cung cấp.
Hàm FORECAST là một hàm tích hợp trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm FORECAST có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

Cú pháp

=FORECAST( x-value, known_y_values, known_x_values )
Trong đó:
x-value: Giá trị x được sử dụng để dự đoán giá trị y.
known_y_values: Các giá trị y đã biết được sử dụng để dự đoán giá trị y.
known_x_values: Các giá trị x đã biết được sử dụng để dự đoán giá trị y.

Hàm FORECAST trả về một giá trị số. 

Lưu ý

Nếu x không phải là số, thì hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
Nếu known_y's và known_x's trống hoặc chứa số điểm dữ liệu khác nhau, hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #N/A.
Nếu phương sai của known_x's bằng không, thì hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #DIV/0! .
Phương trình của FORECAST là a+bx, trong đó: Công thức

và: Công thức

và trong đó x và y là các số trung bình mẫu AVERAGE(known_x's) và AVERAGE(known y's).

Làm cách nào để sử dụng Hàm FORECAST trong Excel?

Là một hàm trang tính, FORECAST có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính. Để hiểu cách sử dụng hàm, chúng ta hãy xem xét một ví dụ:
Dự đoán giá trị Y khi đã biết giá trị X?
1 Khi công thức của các bạn nhập đúng, chính xác hàm trả về kết quả đúng

Minh họa hàm forecast
Minh họa hàm forecast

Tại ô cần nhập kết quả, chúng ta nhập hàm Forecast: =FORECAST(9,C2:C5,B2:B5)

Minh họa hàm forecast

Minh họa hàm forecast

Bạn ấn Enter sẽ có kết quả được dự đoán như hình sau:

Minh họa hàm forecast

Minh họa hàm forecast

2 Trong trường hợp hàm FORECAST trả về giá trị lỗi #N/A, ví dụ chúng ta nhập sai số điểm chứa giá trị của X và Y hoặc là giá trị X không phải là một số. 
Ví dụ: Tại ô cần điền kết quả ta nhập công thức =FORECAST(b,C2:C10,B2:B5)

Minh họa hàm forecast

Minh họa hàm forecast

Ở đây chúng ta nhập sai công thức tại x ta không điền số mà lại đi điền chữ, giá trị x cần tính là C2:C5 ta lại điền thành C2:C10,.. Kết quả sẽ như sau:

Minh họa hàm forecast

Minh họa hàm forecast

 

>>    Cách dùng hàm replace trong Excel
>>   Cách dùng chức năng Replace trong Word
>>   Hàm Indirect và cách dùng hàm Indirect trong Excel

Đánh giá :

Tags: Excel