Cách dùng hàm frequency trong Excel

Cách dùng hàm frequency trong Excel

Mục lục

Hàm FREQUENCY của Excel cho phép bạn tính toán phân phối tần số của bộ dữ liệu có nghĩa là cho phép bạn đếm số lần giá trị nằm trong phạm vi cụ thể. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể sử dụng nó? Giả sử bạn là giáo viên có bảng tính hiển thị tất cả điểm kiểm tra số của học sinh. Bạn có thể sử dụng hàm FREQUENCY để tìm hiểu có bao nhiêu học sinh đạt điểm A, B, C, D hoặc F. Chúng ta hãy xem xem rằng hàm Frequency thực hiện công việc này như thế nào nhé.

            >>       Chi tiết cách dùng hàm trừ trong Excel
            >>       Tìm hiểu về hàm nội suy trong Excel
            >>        4 cách sử dụng hàm hyperlink trong Excel không phải ai cũng biết
            >>       Cách tô màu có điều kiện trong Excel

Hàm frequency

Hàm frequency trả về phân phối tần số, là bảng tóm tắt hiển thị tần số của từng giá trị trong một phạm vi.
Công thức hàm:
= FREQUENCY (data_array, bins_array)

data_array - Một mảng các giá trị cho trước.
bins_array - Một mảng các giá trị cần tính

TẦN SỐ đếm tần suất các giá trị xảy ra trong một tập hợp dữ liệu. Bạn có thể sử dụng hàm FREQUENCY của Excel để tạo phân phối tần suất - bảng tóm tắt hiển thị tần số (số lượng) của từng giá trị trong một phạm vi. Nó trả về một mảng số dọc biểu thị tần số và phải được nhập dưới dạng công thức mảng với control + shift + enter.

Cách dùng hàm Frequency

Thực hiện ví dụ để có thể hiểu rõ cách dùng hàm frequency, ví dụ đưa cho trong bảng và thực hiện việc tìm tần số xuất hiện của các giá trị:

Cách dùng hàm frequency trong excel 1

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 1

Trong bảng trên có các giá trị của Data_array và bins_array ở 2 cột đầu tiên, cột thứ 3 là cột mà để thu được kết quả và một ô trống ở đầu của cột 2 và cột 3 để tính số lượng trong mảng kết quả, sẽ luôn chứa một giá trị nhiều hơn so với cột 2.
- Trước hết chọn ô mà muốn hiển thị kết quả và thực hiện các thao tác như trong hình bên dưới:

Cách dùng hàm frequency trong excel 2

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 2


Cửa sổ Function Arguments mở ra, nhấn vào mục Data_array và kéo chuột quét vùng giá trị ở cột data_array:

Cách dùng hàm frequency trong excel 3

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 3

Tương tự như khi thực hiện với mục bins_array:

Cách dùng hàm frequency trong excel 4

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 4


Khi mà nhấp vào OK thì chỉ hiện ra kết quả ở mỗi ô D4, để xem các giá tị khác hãy nhập và thanh công thức fx, di chuyển chuột để khoanh vùng các ô cần hiện kết quả, trên thanh công thức sẽ hiển thị công thức =FREQUENCY(B4:B21;C5:C14) và sau đó ấn tổ hợp Ctrl + Shift + Enter > kết quả cho ở trong bảng:

Cách dùng hàm frequency trong excel 5

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 5

Để mô tả các giá trị kết quả trên cột trên, ví dụ ở kết quả thứ nhất, 4 có nghĩa là có 4 giá trị <=1 và các giá tị sau cũng được hiểu và mô tả ở cột E4:E14 chúng ta có thể thấy dưới bảng.

Cách dùng hàm frequency trong excel 6

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 6


Tính tỷ lệ phần trăm tần số


Thay vì để số liệu thô trong kết quả, các bạn muốn xem tỉ lệ phần trăm, ví dụ như để xem bao nhiêu phần trăm của số đã giảm giữa 1 và 2.
Để tính tỷ lệ phần trăm tần số của mỗi bins_array, chúng ta có thể thay đổi công thức mảng bằng thanh công thức,đánh dấu tất cả các ô trong cột kết quả và sau đó thêm phần sau vào cuối công thức: /COUNT(B4:B21)

Cách dùng hàm frequency trong excel 7

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 7

Và ấn tổ hợp Ctrl + Shift + Enter:

Cách dùng hàm frequency trong excel 8

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 8


Công thức tuy chưa được hiển thị ra phần trăm nhưng cũng đủ để người dùng hiểu, nếu muốn chuyển về công thức phần trăm thì:

Cách dùng hàm frequency trong excel 9

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 9

Và:

Cách dùng hàm frequency trong excel 10

Cách dùng hàm frequency trong excel. Hình 10

Điều rất tiện lợi ở đây là công thức đã được áp dụng trong cột Kết quả, bạn có thể thay đổi bất kỳ giá trị nào trong các cột Data_array và Bins_array 
=> Excel sẽ tự động làm mới kết quả với các giá trị được cập nhật.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tìm hiểu và xem hướng dẫn về cách dùng hàm Frequency trong excel, để có thể hiểu và nắm vững các chức năng của excel, ngay hôm nay hãy cùng đồng hành với UNICA, tham gia khóa học Microsoft excel 2013 nâng cao để có được những kiến thức và sử dụng thành thạo excel với các công việc kế toán văn phòng chuyên nghiệp.
UNICA xin trân thành cảm ơn!


Tags: Excel Hàm Excel