Quản lý tài chính là gì ?

Quản lý tài chính là việc kiểm soát dòng hàng, dòng tiền trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp từ việc quản lý nguồn vốn có hiệu quả. 

Tầm quan trọng của quản lý tài chính đối với doanh nghiệp

Hoạch định tài chính trong doanh nghiệp: Việc sử dụng tối đa các nguồn tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Quyết định các khoản đầu tư và tài trợ: Quản lý doanh nghiệp đưa ra phương pháp thực hiện hoạch định có hiệu quả để xác định các khoản đầu tư và tài trợ cho hoạt động đầu tư vào tài sản, công nghệ, con người….

Kiểm soát hoạt động và tình trạng doanh nghiệp thông qua kiểm soát dòng tiền: Thông qua các hoạt động trong doanh nghiệp có thể kiểm tra hiệu quả của các hoạt động đó thông qua quản lý tài chính. 

Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp

Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao: Việc chấp nhận mức độ rủi ro và kiểm soát rủi ro như thế nào để đảm bảo lợi nhuận thu lại từ việc đầu tư hiệu quả nhất là một trong những nguyên tắc mà bất cứ nhà quản lý tài chính nào cũng phải xem xét cẩn thận. 

Giá trị thời gian của tiền tệ: Việc giá trị của tiền tệ tăng hoặc giảm theo thời gian cùng với các yếu tố lạm phát đòi hỏi doanh nghiệp phải có quyết định sáng suốt khi phân bổ dòng tiền. 

Đầu tư thông minh: Nắm bắt và tận dụng thời cơ để lên kế hoạch rõ ràng và chính xác cho việc đầu tư vào dự án phát sinh lợi nhuận sẽ giúp doanh nghiệp thu được một nguồn lợi đáng kể. 

Kiểm soát mọi hoạt động: Để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thị mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến tài chính đều phải được đưa vào tính toán đầy đủ trước khi thực hiện.