Các khóa học Quản trị nguồn lực

Chủ đề phổ biến

×

Đánh giá khóa học

Thời lượng video

Quản trị nguồn lực là gì ?

Quản trị nguồn lực là việc doanh nghiệp đưa ra những phương pháp, kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh như: con người, tài chính, máy móc và kiến thức…

Quản trị nguồn lực và quản trị tài chính được xem là hai yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bài của một doanh nghiệp.

Vai trò của quản trị tài chính

- Hoạch định tài chính trong doanh nghiệp: Việc sử dụng tối đa các nguồn tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

- Quyết định các khoản đầu tư và tài trợ: Quản lý doanh nghiệp đưa ra phương pháp thực hiện hoạch định có hiệu quả để xác định các khoản đầu tư và tài trợ cho hoạt động đầu tư vào tài sản, công nghệ, con người….

- Kiểm soát hoạt động và tình trạng doanh nghiệp thông qua kiểm soát dòng tiền: Thông qua các hoạt động trong doanh nghiệp có thể kiểm tra hiệu quả của các hoạt động đó thông qua quản lý tài chính. 

Vai trò của quản trị nguồn nhân lực

- Ngày nay, hoạt động kinh tế diễn ra với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, nguồn nhân lực chính là yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. 

- Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã tạo ra những nhân lực có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Lúc này, tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự chính là yếu tố quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp. 

- Một nhà quản trị nguồn nhân lực giỏi là người biết đánh giá đúng năng lực làm việc của mỗi nhân viên, biết cách động viên, khuyến khích và khơi gợi tiềm năng, giúp nhân viên làm việc hăng hái với tất cả những tài năng và trí tuệ của mình.