Nếu khách hàng vào link mình giới thiệu rồi mua thêm các khóa học khác thì có được tính thêm hoa hồng không?

Bạn vẫn được hưởng hoa hồng.

Unica lưu cookie trong vòng 30 ngày.

Người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng khi khách đăng ký và thanh toán cho khóa học.

Quay lại