Nếu aff sử dụng coupon giảm giá của người khác thì hoa hồng được tính cho ai?

Nếu có Aff và Coupon thì Aff được tính
 
Nếu có Aff và MKT thì Aff được tính
 
Nếu có 2 Aff cùng giới thiệu 1 khách thì Aff sau được tính
Quay lại