Nếu tự dùng aff của mình để đăng ký thì có được hưởng thêm hoa hồng không?

Trước kia, cơ chế của Unica là đăng ký trên link AFF của mình thì không được tính hoa hồng.

Từ ngày 10/8/2017 tự đăng ký trên link của mình, bạn vẫn có hoa hồng.

Quay lại