Cao Huy Vương

Dancer

Giáo viên hàng đầu tại Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art
Trưởng nhóm Clownking Cwalk Crew
Quán quân Your Bounce 2
Quán quân Walk Step 2
Quán quân Meet up Summer Cwalk
 
 

37

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Cao Huy Vương giảng dạy

GÓP Ý