Chủ đề

Xin chào Học viên

Nguyễn Hồng Nhung (Nhung Dvove)

Diễn giả

Diễn giả: Nguyễn Hồng Nhung (Facebook: Nhung Dvove)
- Founder của Visual mind Center.
- Là người đầu tiên giảng dạy Sketchnote (Diễn hoạ thông tin/Ghi chép bằng hình ảnh) ở Việt Nam.
- Đã từng đào tạo "Diễn hoạ thông tin" , "Trình bày sáng tạo" cho rất nhiều các tổ chức phi chính phủ NGOs (Knowmads Hanoi, CSDS, VPV, A4F), các start-up vừa và nhỏ (Jeans Box, Unix Center), các trường Đại học: ĐH FPT, khoa marketing trường Đại học KTQD, trường THCS Alpha. Tổ chức thành công nhiều workshop cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt, các khoá đào tạo public với nhiều phản hồi tốt từ học viên.
- Giảng dạy nhiều khoá học sáng tạo hợp tác với Slide Factory, Tí toáy Atelier.

38

Học viên

1

Khóa học

Khóa học do Nguyễn Hồng Nhung (Nhung Dvove) giảng dạy