Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Hình ảnh và bài viết trong quảng cáo Facebook - Sáng tạo nội dung và nguyên tắc chung

Phần 1 : Tổng quan về Facebook
Phần 2 : Xây dựng và phát triển Fanpage
Phần 3 : Hình ảnh và bài viết trong quảng cáo Facebook
Phần 4 : Quảng cáo Facebook cơ bản
Phần 5 : Quảng cáo Facebook Nâng Cao
Phần 6 : Các thủ thuật và kinh nghiệm quảng cáo Facebook