Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Tư duy lãnh đạo xuất chúng - #4 Mỗi đội nhóm luôn có đủ nguồn lực để đạt được mục tiêu

Phần 1 : Tư duy lãnh đạo xuất chúng
Phần 2 : 15 chìa khóa lãnh đạo đội nhóm