Tài liệu bài học

Quay lại

Ứng dụng Kế toán tổng hợp trên Microsoft Excel - Lập và truy xuất dữ liệu vào BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Phần 1 : GIỚI THIỆU CHUNG
Phần 2 : Mircrosoft Excel và các thủ thuật trong Excel
Phần 3 : Ứng dụng Kế toán tổng hợp trên Microsoft Excel
Phần 4 : Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành