Tài liệu bài học

Quay lại

Ứng dụng Kế toán tổng hợp trên Microsoft Excel - Hạch toán kế toán chứng từ phát sinh thực tế của doanh nghiệp

Phần 1 : GIỚI THIỆU CHUNG
Phần 2 : Mircrosoft Excel và các thủ thuật trong Excel
Phần 3 : Ứng dụng Kế toán tổng hợp trên Microsoft Excel
Phần 4 : Tổng kết nội dung khóa học và bài tập thực hành