Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Các tips để thuyết trình lôi cuốn hơn - 10 Tips để có được bài thuyết trình cuốn hút nhất - 02

Phần 1 : Giới thiệu tổng quan
Phần 2 : Các thao tác cơ bản với slides và bài thuyết trình
Phần 3 : Các thành phần của bài thuyết trình
Phần 4 : Hiệu ứng trong PowerPoint
Phần 5 : Thêm các thành phần đa phương tiện vào trong slides
Phần 6 : Các thành phần điều khiển, slide master trong PowerPoint
Phần 7 : Các tips để thuyết trình lôi cuốn hơn
Phần 8 : Addin office mix tăng tính tương tác cho bài thuyết trình powerpoint