Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Thêm các thành phần đa phương tiện vào trong slides - Chèn ảnh trực tiếp từ internet vào slide. Chèn ảnh chụp màn hình vào slide

Phần 1 : Giới thiệu tổng quan
Phần 2 : Các thao tác cơ bản với slides và bài thuyết trình
Phần 3 : Các thành phần của bài thuyết trình
Phần 4 : Hiệu ứng trong PowerPoint
Phần 5 : Thêm các thành phần đa phương tiện vào trong slides
Phần 6 : Các thành phần điều khiển, slide master trong PowerPoint
Phần 7 : Các tips để thuyết trình lôi cuốn hơn
Phần 8 : Addin office mix tăng tính tương tác cho bài thuyết trình powerpoint