Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Luyện phản xạ - Luyện phản xạ nói với động từ: hold, paint và cụm động từ: point at

Phần 1 : Luyện phản xạ