Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Luyện phản xạ - Học cách dùng cụm từ: put on, try on và động từ: open, lie

Phần 1 : Luyện phản xạ