Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Thuyết Trình theo đầy tự tin - My oath

Phần 1 : Tại sao tôi cần phải giỏi tiếng anh
Phần 2 : Ngữ âm Chuẩn mỹ bằng phương pháp Crazy english
Phần 3 : Thuyết Trình theo đầy tự tin
Phần 4 : Hội thoại thực tế theo chủ đề