Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Tổng quan về khóa học - Công thức outline: 6 phút - 4 câu hỏi

Phần 1 : Tổng quan về khóa học
Phần 2 : Tuyển dụng nhân tài
Phần 3 : Đào tạo chiến binh
Phần 4 : Quy trình bán hàng
Phần 5 : Cơ chế văn hóa
Phần 6 : Chuyển giao quyền lực