Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Du lịch 여행 - Từ Việt Nam đến Hàn quốc mất bao lâu ? 베트남에서 한국까지 얼마나 걸려요?

Phần 1 : Tiếng Hàn Nhập Môn 입문 한국어
Phần 2 : Ở nhà 집
Phần 3 : Đời sống sinh hoạt hàng ngày 일상 생활
Phần 4 : Cuối tuần 주말
Phần 5 : Trường học 학교
Phần 6 : Thời tiết 날씨
Phần 7 : Du lịch 여행
Phần 8 : Mua sắm 쇼핑