Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Tình huống diễn đạt thực tế - RENTING A ROOM (bổ sung)

Phần 1 : Phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Phần 2 : Từ vựng theo chủ đề nói kết hợp cách đặt câu hỏi
Phần 3 : Cụm từ diễn đạt theo chủ đề kết hợp ngữ pháp
Phần 4 : Tình huống diễn đạt thực tế