Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Thực hành bằng công cụ Getresponse - Lộ trình 09 ngày để có 1000 data khách hàng tiềm năng

Phần 1 : Nhập môn Email Marketing
Phần 2 : Chiến lược tìm kiếm danh sách khách hàng
Phần 3 : Chiến lược kinh doanh bằng Email Marketing
Phần 4 : Thực hành bằng công cụ Getresponse