Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Nhập môn Email Marketing - Bản chất của Marketing và bán hàng

Phần 1 : Nhập môn Email Marketing
Phần 2 : Chiến lược tìm kiếm danh sách khách hàng
Phần 3 : Chiến lược kinh doanh bằng Email Marketing
Phần 4 : Thực hành bằng công cụ Getresponse