Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Các kiến thức cần biết trước khi sales - Sức mạnh thực sự của điện thoại trong hoạt động bán hàng

Phần 1 : Các kiến thức cần biết trước khi sales
Phần 2 : Kịch bản telesales và Chăm sóc khách hàng
Phần 3 : Các lưu ý khác