Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Viết nội dung quảng cáo sản phẩm - Tối ưu quảng cáo Retarget với tùy biến Custom Audiences

Phần 1 : Tổng quan thị trường và các yếu tố cần
Phần 2 : Thiết lập chiến dịch quảng cáo
Phần 3 : Viết nội dung quảng cáo sản phẩm
Phần 4 : KPI & đo lường
Phần 5 : Tối ưu hóa bộ máy bán hàng Online
Phần 6 : Ứng dụng và báo cáo