Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Khởi động - Đặt câu hỏi và giải đáp - Doanh nghiệp dẫn đầu có thể theo đuổi chiến lược marketing du kích ?

Phần 1 : Khởi động - Đặt câu hỏi và giải đáp
Phần 2 : Nhận diện khác nhau doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn
Phần 3 : Bí quyết marketing số 1 - Hình thành tư duy marketing cho doanh nghiệp nhỏ
Phần 4 : Bí quyết marketing số 2 - Tìm tòi và thực hiện ý tưởng mới
Phần 5 : Bí quyết marketing số 3 - Kế hoạch bài bản và dài hạn
Phần 6 : Xác định mục tiêu