Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Xử lý tình huống - Xử lý Q&A : khi khách không có câu hỏi

Phần 1 : Thế nào là Dẫn chương trình chuyên nghiệp ?
Phần 2 : Xử lý kịch bản
Phần 3 : Xử lý sân khấu
Phần 4 : Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp
Phần 5 : Xử lý tình huống