Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp - Định hướng phát triển nghề MC thông qua các cuộc thi MC

Phần 1 : Thế nào là Dẫn chương trình chuyên nghiệp ?
Phần 2 : Xử lý kịch bản
Phần 3 : Xử lý sân khấu
Phần 4 : Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp
Phần 5 : Xử lý tình huống