Tài liệu bài học

Quay lại

Các phụ âm khó - Pronouncing –ed ending (phát âm đuôi -ed)

Phần 1 : Làm quen với phát âm
Phần 2 : Các âm cơ bản
Phần 3 : Các âm cơ bản (tiếp)
Phần 4 : Các phụ âm khó
Phần 5 : Cách học từ vựng
Phần 6 : Từ vựng theo chủ đề
Phần 7 : Từ vựng theo chủ đề tiếp
Phần 8 : Từ vựng theo chủ đề (tiếp)
Phần 9 : Các lưu ý