Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Những thực phẩm gây hại cho cơ thể - Bột ngọt, sản phẩm tinh luyện

Phần 1 : Nguyên nhân chúng ta bị bệnh
Phần 2 : Cơ chế của những bệnh liên quan đến lối sống
Phần 3 : Những thực phẩm gây hại cho cơ thể
Phần 4 : Chế độ ăn cho người bệnh
Phần 5 : Chế biến thực phẩm