Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Part IV Toeic – Short Talks - Tổng quan và kỹ năng làm bài – Part IV TOEIC

Phần 1 : Part I Toeic - Photos
Phần 2 : Part II Toeic – Question and Responses
Phần 3 : Part III Toeic – Short Conversations
Phần 4 : Part IV Toeic – Short Talks