Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Công việc - Công ty chúng tôi bắt đầu làm việc lúc 8:00 sáng

Phần 1 : Ngữ âm
Phần 2 : Giới thiệu bản thân
Phần 3 : Gặp gỡ bạn bè
Phần 4 : Đi mua sắm
Phần 5 : Công việc
Phần 6 : Đi lại
Phần 7 : Ăn uống
Phần 8 : Khám bệnh
Phần 9 : Du lịch