Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Quảng cáo trên Mạng hiển thị (GDN) - Cách tính phí của mạng hiển thị

Phần 1 : Giới thiệu về Google Adwords
Phần 2 : Nghiên cứu Từ Khóa
Phần 3 : Thông Điệp Quảng Cáo
Phần 4 : Landing Page - Trang đích
Phần 5 : Điểm chất lượng của từ khóa
Phần 6 : Cài đặt tài khoản Adwords
Phần 7 : Tạo chiến dịch Google Search
Phần 8 : Các tiện ích mở rộng quảng cáo
Phần 9 : Quảng cáo trên Mạng hiển thị (GDN)
Phần 10 : Quảng cáo Tiếp thị lại