Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

6 Bước khởi sự doanh nghiệp - Bước 4: Dòng tiền dương

Phần 1 : Tổng quan
Phần 2 : 6 Bước khởi sự doanh nghiệp
Phần 3 : Sử dụng đòn bẩy để Start up doanh nghiệp
Phần 4 : Tổng kết và các sai lầm thường gặp khi khởi nghiệp
Phần 5 : Tổng kết khoá học