Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Vận dụng kỹ năng đọc vị ngôn ngữ cơ thể đối phương vào đàm phán - thương lượng - Những bí quyết khiến ngôn ngữ cơ thể của bạn trở nên hấp dẫn

Phần 1 : Xác định đối phương trong thương lượng
Phần 2 : Thấu hiểu suy nghĩ đối phương thông qua quan sát ngôn ngữ cơ thể
Phần 3 : Các dấu hiệu để đọc vị suy nghĩ đối phương
Phần 4 : Kỹ năng thương lượng
Phần 5 : Vận dụng kỹ năng đọc vị ngôn ngữ cơ thể đối phương vào đàm phán - thương lượng