Tài liệu bài học

Quay lại

Xây dựng kênh phân phối có phí - Ứng dụng phần mềm POS quản lý bán hàng

Phần 1 : Giới thiệu và khái niệm chung về thương mại điện tử
Phần 2 : Khảo sát thị trường và lập kế hoạch kinh doanh
Phần 3 : Xây dựng kênh phân phối Miễn Phí
Phần 4 : Xây dựng kênh phân phối có phí
Phần 5 : Vận hành mô hình thương mại điện tử