Tài liệu bài học

Quay lại

Trình bày bài viết đúng chuẩn - Cách viết bài PR dựa vào một sự kiện quan trọng của công ty

Phần 1 : Tư duy đúng khi viết bán hàng
Phần 2 : Tư duy và các phương pháp đặt tiêu đề hiệu quả
Phần 3 : Cấu trúc bài viết bán hàng đỉnh cao
Phần 4 : Tư duy và phương pháp kích thích tác động mua hàng ngay
Phần 5 : Trình bày bài viết đúng chuẩn