Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

HÀNH ĐỘNG 2 - Xây dựng thương hiệu cá nhân bằng hình thức tham gia nhóm những người có cùng ngành nghề

Phần 1 : THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ? TẠO SAO CẦN PHẢI CÓ THƯƠNG HIỆU
Phần 2 : THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN & CÁC BƯỚC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO CHÍNH MÌNH
Phần 3 : KHỞI ĐỘNG
Phần 4 : HÀNH ĐỘNG 1
Phần 5 : HÀNH ĐỘNG 2
Phần 6 : HÀNH ĐỘNG 3
Phần 7 : ĐÁNH GIÁ, ĐIỀU CHỈNH