Tài liệu bài học

Tài liệu khoá học

Quay lại

Những tình huống đàm thoại căn bản - Tình huống đối thoại khi mua hàng (trả giá, mô tả hàng hóa,xuất xứ,…)

Phần 1 : Phần 1 - Nhập môn tiếng Nhật
Phần 2 : Giao tiếp trong tiếng Nhật
Phần 3 : Những mẫu ngữ pháp căn bản
Phần 4 : Các dạng bài tập thường gặp
Phần 5 : Những tình huống đàm thoại căn bản