Nếu tự dùng aff của mình để đăng ký thì có được hưởng thêm hoa hồng không

Cơ chế AFF là chia sẻ khóa học đến học viên khác để được hưởng hoa hồng, việc tự
mình đăng ký bằng mã aff của mình không được coi là chia sẻ cho người khác và không
được tính.

Quay lại